• Gemeentehuis Aalsmeer

    Aalsmeer.nl

Financiële keuzes maken

AALSMEER Komende jaren staat de gemeente voor uitdagingen om de financiën duurzaam op orde te houden. Dat is het beeld dat naar voren komt in de Lentenota 2018, waarin het college inzicht geeft in de financiële kaders voor komende vier jaar.

Uitgangspunt is een solide financieel beleid en de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Het nieuwe college is eind mei van start gegaan en werkt op dit moment aan het collegeprogramma waarbij zij ook de raad om inbreng heeft gevraagd. Deze lentenota bevat daarom nog niet veel nieuwe beleidsvoorstellen, maar laat wel zien dat er vanaf 2022 een tekort is als de gemeente geen maatregelen neemt.
De begroting laat tot en met 2021 een overschot zien en een tekort vanaf 2022. Dat komt omdat de precario-inkomsten in 2022 wegvallen en de gemeente verwacht dat, in lijn met de landelijke trend, de kosten voor de jeugdhulp komende jaren zullen stijgen. In deze Lentenota is nog niet verwerkt wat de gevolgen zijn van de mei-circulaire, waarin het Rijk bekend maakt hoeveel geld gemeenten krijgen. In de Lentenota is rekening gehouden met een aantal grote projecten, zoals de herinrichting van het VVA- terrein, het Machinepark, het Waterfront en de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg.

RESERVES De gemeente beschikt nog steeds over voldoende reserves, maar nieuwe ambities van college en raad vragen om keuzes. De Lentenota biedt een eerste gelegenheid om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Voor de zomer wil het college het collegeprogramma met de raad bespreken. Ook daarin zal het over keuzes en prioriteiten gaan.