Stelling 5: 'meer groen'

AALSMEER In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Aalsmeer de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site.


De vijfde stelling luidt:

‘Aalsmeer heeft behoefte aan meer groenvoorzieningen/parken’

CDA: EENS

In de afgelopen periode heeft het CDA werk gemaakt van de aanpak van het Hornmeerpark en het Seringenpark. Komende periode wordt het voormalig VVA-terrein worden ingericht als park en willen wij een mooi en groen park in Aalsmeer-Oost langs de Machineweg en in de nieuwe wijk Nieuw-Oosteinde 2.  In Kudelstaart is het openbaar groen de afgelopen jaar flink opgeknapt en wat het CDA betreft moet de inhaalslag die de afgelopen jaren is ingezet worden doorgezet in de hele gemeente zodat we Aalsmeer en Kudelstaart weer de uitstraling kunnen geven van echte groene dorpen.

Absoluut Aalsmeer: EENS

Ter bevordering van het leefklimaat in onze gemeente zijn wij voorstander van meer groen.
Wel staat bij ons kwaliteit boven kwantiteit.
 

D66: EENS

Zeer mee eens! D66 vindt parken en groenvoorzieningen en het vele water de ideale gelegenheid voor onze inwoners om te ontspannen. Een groene leefomgeving maakt mensen gelukkiger en gezonder. Maar de groene ruimte staat zwaar onder druk. Er is weinig ruimte voor parkjes in nieuwbouwwijken. Particuliere tuinen worden steeds vaker betegeld en steeds minder groen. Het gras op voetbalvelden wordt vervangen door kunstgras. En vele grote bomen zijn gerooid zonder er bomen voor terug te plaatsen. Terwijl meer groenvoorzieningen en groene tuinen, groene daken en groene gevels bijzonder belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering: slim gekozen groen zuivert de lucht en verbetert de luchtkwaliteit. En het zorgt voor opvang van regenwater bij hoosbuien. D66 ziet veel kansen om in Aalsmeer en Kudelstaart meer groen te realiseren. Daarbij stimuleren we initiatieven in de buurten, zoals de actie “Tegels eruit, groen erin”. Of het initiatief van inwoners voor een ‘Groen Lint’: groengebieden verbinden tot een groene wandelroute door onze dorpen. De Omgevingswet is volgens D66 een uitgesproken kans om samen met alle inwoners de uitbreiding van groen te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige gemeente.

GroenLinks: EENS

GroenLinks is het hier mee eens. Maar nog belangrijker dan meer groen is een goede kwaliteit van de groenvoorzieningen. Hier en daar in de gemeente ligt de openbare ruimte er belabberd bij. Elke partij die het hier ee eens is, zou ook iets moeten zeggen over de kosten die hierbij horen. GroenLinks is bereid voor dit soort voorzieningen de lokale lasten – via de OZB – licht te verhogen. Een groene en mooie woonomgeving komt immers iedereen ten goede.


VVD: EENS

VVD Aalsmeer-Kudelstaart  vindt dat de huidige groenvoorzieningen gekoesterd moeten worden. Daar waar groen verdwijnt, moet dat vervangen worden. VVD Aalsmeer heeft m.b.t. groen en parken bijv. ingezet voor het behoud van het Seringenpark als ook het onderhoud en ook het behoud van het groen en de bomen in de Hornmeer. Groenvoorzieningen zijn belangrijke en bij iedere nieuwe ontwikkeling moet dit een vast onderdeel van de planvorming zijn.

PvdA: EENS

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en groei van steden. Hierdoor hebben verschillende dieren  en plantensoorten geen leefgebied meer.
Daarnaast is het gebrek aan groen een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in Aalsmeer maakt de leefomgeving van mensen  gezonder en versterkt onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden.
Voor de PvdA betekent dat we inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de steden. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. We bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde stellen dat dit landschappelijk wordt ingepast en de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.


HAC: EENS

Vorige week was de stelling over de opening van winkels op zondag. Wij legde de link naar het niet kunnen ontspannen door de 24/7 economie. En dat we onder andere daarom voor de zondagsrust zijn. Maar een ander element voor ontspanning is een goede kwaliteit aan groenvoorzieningen en parken. Marijn Schoo heeft in de raad ooit geopperd beplanting aan te brengen die het ultrafijnstof kunnen filteren. Wij hopen dat dit plan alsnog van de grond komt.  Maar ook de uitstraling van de woonomgeving is essentieel om te kunnen ontspannen. Ondanks dat er budget was en de plannen er lagen kreeg de gemeente het de afgelopen jaren niet voor elkaar om dat geld te besteden aan de noodzakelijke verbetering van de groenvoorzieningen. Wat Het Aalsmeers Collectief betreft wordt dit een onderwerp waarop we de komende vier jaren op gaan hameren. In combinatie met een betere regeling m.b.t. Schiphol hopen wij dat we daardoor in Aalsmeer eindelijk kunnen ontspannen.